ترانس اتوماتیک دیجی‌پاور۶ فاراتل

828,500 تومان

ﺗﺮاﻧﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴک دیجی‌پاور۶ فاراتل به منظور استفاده انواع ﻳﺨﭽﺎل و ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎی ﺧﺎنگی طراحی و ساخته شده اﺳﺖ. در دیجی‌پاور از ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺠﻴﺘﺎل استفاده شده است که باعث ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه شده اﺳﺖ.

پاک کردن
ترانس اتوماتیک دیجی‌پاور۶ فاراتل
WhatsApp گفتگوی آنلاین در واتس‌اپ